I forbindelse med det forestående valget har styret i Borre Vel sendt inn en rekke spørsmål til de politiske partiene. Nå foreligger svarene. Dette er spørsmål som favner bredt, men som i sum utgjør mye av det som opptar de aller fleste som bor her på Borre. Vi valgte å gjøre dette for å synliggjøre hva partiene ønsker å gjøre her på Borre, hva slags tanker de har om utviklingen på Borre og hva man som velger har muligheten til å påvirke nå frem mot valget. Vi har også vedlagt partiprogrammene nederst – det var disse som utløste denne spørsmålsrunden med partiene, når vi fant lite hos alle partier som kunne kobles mot Borre.

Godt valg!

DISSE HAR BESVART

Are Karlsen

Jan Nærsnes

Bjørn-Kristian Svendsrud

Svein-Erik Figved

Guro Hetland

Ikke besvart

Even Gran

Terje Randem

Zvonimir Vojtulek

TRAFIKK

Trafikken igjennom Borre har vært et gjennomgående tema for velforeningen i en årrekke. Arealplanen legger opp til store utbygginger. Vi har vært positive til en utvikling på Borre, men vi savner en konkret strategi på hvordan man skal imøtegå de utfordringer vi til daglig opplever.

1. Når Kirkebakken Vest ble igangsatt var det tatt inn at det skulle innarbeides et lyskryss i krysset Raveien/Gannestadveien. Dette for å imøtekomme den økende trafikken som utbygging her ville dra med seg og fergetrafikk. Dette er fremdeles ikke på plass, utbyggingen er nesten utført og punktet er strøket. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre en god trafikkavvikling i dette krysset?

Vi er helt enige i at det er store trafikale utfordringer knyttet til gjennomgangstrafikken på Kirkebakken. Vi er spesielt opptatt av trafikksikkerheten. Vi tror at flytting av trafikk fra Kirkebakken til RV19 mot E18 kan løse flere utfordringer. Aktuelle tiltak kan være:

 • Lyskryss i krysset Gannestadveien/Raveien.
 • Trafikkbegrensende tiltak gjennom Kirkebakken.
 • Trafikksikkerhetstiltak på den aktuelle strekningen.

Vi kan ikke nå si hva som er de mest effektive tiltakene. Vi vil imidlertid be våre fagfolk gjennomføre en vurdering av hele trafikksituasjonen, foreslå og kostnadsberegne ulike tiltak.

Vi vil også få vurdert hva som kan gjøres med veien med til Borrestranda og hvilke kostander dette har.

Vi lover med andre ord ikke noe konkret nå, men vi vil starte en prosess rundt dette høsten 2019.

Høyre ser absolutt utfordringene med trafikkavvikling i krysset Raveien/Gannestadveien, spesielt fra Gannestadveien og ut på fv.325. For en tid tilbake ble det gjennomført en del tiltak for å «stramme opp» krysset, men vi ser at dette ikke har hatt effekt på avviklingen. Vi som politisk parti bør ikke inn å mene noe om løsning i krysset, dvs., hvorvidt det skal være lysregulering, rundkjøring eller andre tiltak. Den faglige vurderingen overlater vi til veimyndigheten. Men vi ser at med utbygging av Gannestadveien 2 og de nye arealene som er lagt inn i arealplanen, så vil trafikken mest sannsynlig øke i Gannestadveien. Vi vil jobbe opp mot administrasjonen slik at vi kan se både det kommunale og det fylkeskommunale veinettet i en helhet. Uten tvil så bør det gjøres noe i det
nevnte krysset.

Fremskrittspartiet er opptatt av en god og sikker trafikkavvikling på Borre. Dette innebærer blant annet å jobbe for nytt lyskryss i krysset Raveien/Gannestadveien. Vi vil i løpet av høsten sørge for at kommunen tar opp denne problemstillingen med Statens Vegvesen.

Vi vil følge med på trafikkavviklingen, spesielt med tanke på trafikksikkerheten for gående og syklende som må krysse Raveien. Trafikksikkerhet er et viktig punkt for oss, spesielt krysningspunkter på veier med mye trafikk hvor barn og unge ferdes. Trafikklys for å regulere sikker krysning av vei kan være et aktuelt tiltak dersom det viser seg at risikobildet for gående og syklende er for høyt.

Krysset Raveien/Gannestadveien er et stort problem, men vi kan ikke peke på hvilken teknisk løsning som er riktig. Senterpartiet vil være en pådriver for at kommunen tar kontakt med fylkeskommunen for å utrede mulige løsninger.

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Det er alt for tidlig å ta stilling til, men den nye veien fra Bakkenteigen til Rv.19 som vi støtter vil trolig løse problemet. Da vil gjennomgangstrafikken gå kraftig ned. Det er ihvertfall et ønske fra vår side.

Rødt vil følge opp dette og de øvrige spørsmålene som nevnt over. Rødt vil støtte tiltak som kan gjennomføres for å gi best mulig trafikkavvikling i krysset.

KrF mener at vi trenger virkelig sikker trafikkavvikling på Borre. Sannsynlig nytt lyskryss i krysset Raveien/Gannestadveien. Kommunen må ta opp dette med Statens Vegvesen.

2. På bakgrunn av økt trafikk har det også oppstått en økende problematikk hva gjelder trafikksikring. Borre Vel har hatt en gående dialog med Horten kommune og kommet med konkrete tiltak for hva man kan gjøre. Det går i stor grad på å holde fart nede og gjøre trafikken trygg for barn og unge. Horten kommune har et veldig begrenset budsjett for slike tiltak. Vil ditt parti prioritere å få på plass trafikksikringstiltak på Borre?

Vi er helt enige i at det er store trafikale utfordringer knyttet til gjennomgangstrafikken på Kirkebakken. Vi er spesielt opptatt av trafikksikkerheten. Vi tror at flytting av trafikk fra Kirkebakken til RV19 mot E18 kan løse flere utfordringer. Aktuelle tiltak kan være:

 • Lyskryss i krysset Gannestadveien/Raveien.
 • Trafikkbegrensende tiltak gjennom Kirkebakken.
 • Trafikksikkerhetstiltak på den aktuelle strekningen.

Vi kan ikke nå si hva som er de mest effektive tiltakene. Vi vil imidlertid be våre fagfolk gjennomføre en vurdering av hele trafikksituasjonen, foreslå og kostnadsberegne ulike tiltak.

Vi vil også få vurdert hva som kan gjøres med veien med til Borrestranda og hvilke kostander dette har.

Vi lover med andre ord ikke noe konkret nå, men vi vil starte en prosess rundt dette høsten 2019.

Høyre har et stort fokus på barn og unge, der vi skal jobbe for trygge skoleveier. Vi har ingen å miste. Vi vil jobbe for å få på plass trafikksikringstiltak i hele kommunen, der vi er veimyndighet. Samtidig mener vi kommunen må ha dialog med fylkeskommunen der de sitter som veimyndighet, for eksempel for å redusere hastighet gjennom Kirkebakken, slik som Borre Vel peker på.

Fremskrittspartiet vil jobbe for å få på plass trafikksikkerhetstiltak på Borre.

Det settes årlig av en pott til trafikksikring i kommunen. Kommunen har flere trafikkfarlige områder, og Senterpartiet vil prioritere midler til de stendene som har størst behov. «Trygg skolevei, fremfor skoleskyss».

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Reduksjon av gjennomgangstrafikken i Raveien er selvsagt sentralt her. Dvs. gjennomføring av den nye veien på baksiden av Borre.

Rødt vil fortsette å jobbe for trafikksikkerhetstiltak i hele kommunen også på Borre. Gode trafikksikkerhetstiltak er også gode miljøtiltak.

KrF vil prioritere trafikksikkerhetstiltak på Borre.

3. Veien ned mot Borrestranda er slitt og gammel – den er heller ikke dimensjonert for den type bruk som gjøres i dag. Campingvogner/biler blir større, det er mer aktivitet på prestegårdsstranda med ulike eventer og vi har selvfølgelig badegjester. Alt er aktivitet vi setter stor pris på – men det skaper usikkerhet og engstelse når våre barn og unge skal bruke denne veien for å komme seg ned når det ikke er lagt til rette for at biler, gående og syklende kan være adskilt. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre barn og unge på denne strekningen?

Vi er helt enige i at det er store trafikale utfordringer knyttet til gjennomgangstrafikken på Kirkebakken. Vi er spesielt opptatt av trafikksikkerheten. Vi tror at flytting av trafikk fra Kirkebakken til RV19 mot E18 kan løse flere utfordringer. Aktuelle tiltak kan være:

 • Lyskryss i krysset Gannestadveien/Raveien.
 • Trafikkbegrensende tiltak gjennom Kirkebakken.
 • Trafikksikkerhetstiltak på den aktuelle strekningen.

Vi kan ikke nå si hva som er de mest effektive tiltakene. Vi vil imidlertid be våre fagfolk gjennomføre en vurdering av hele trafikksituasjonen, foreslå og kostnadsberegne ulike tiltak.

Vi vil også få vurdert hva som kan gjøres med veien med til Borrestranda og hvilke kostander dette har.

Vi lover med andre ord ikke noe konkret nå, men vi vil starte en prosess rundt dette høsten 2019.

Høyre er enig at veien er smal og at blandingen mellom campingvogner, gående og syklende ikke er en god løsning. Dette prosjektet er nok av relativt større omfatning enn for eksempel det Borre Vel spør om i spørsmål 1. Det hadde derfor vært interessant og fått en vurdering av trafikkingeniøren i kommunen for å anslå omfanget. Det hadde vært interessant hvis Borre Vel også kunne gitt en prioritering mellom de prosjektene som nå løftes frem; kryssløsning ved Esso, trafikkregulerende tiltak generelt på Borre samt veiutbedring ned til campingen. Kommunen går inn i en økonomisk krevende periode i fremtiden, hvilket stiller strenge krav til oss politikere å prioritere. Kommunekassa tillater oss ikke til å si ja til alt. Derfor blir det ekstra viktig å ha dialog med aktørene i kommunen, for å gjøre de mest riktige prioriteringene.

Borre vel har rett i at veien ned mot Borrestranda er slitt og gammel. I dag er denne veien særlig trafikkert i sommerhalvåret, og veien brukes mye av både harde og mye trafikanter. Før FrP kommer med svar på hvordan vi kan løse trafikksikkerhetsutfordringene på denne veien er det viktig for oss å innhente kunnskap. Vi vil derfor etterlyse en konsekvensanalyse av veien ned mot Borrestranda.

Helt enig i at dette er en veistrekning som ikke er dimensjonert for den trafikkmengden som nå er i perioder av året. Her bør det gjøres en utredning av mulige tiltak for å forbedre og sikre trafikken for biler, syklende og gående, både i forhold til veibane og fortau og skilting og fartsdempende tiltak. Det er en veistrekning som i mye større grad må prioritere trygghet og sikkerhet.

Veien bør absolutt utbedres med vedlikehold, slik at bilister ikke blir tvunget ut i veibanen på grunn av hull i asfalt. En gang – og sykkelvei vil ta verdifull matjord, men et alternativ er å lage møtelommer, fartshumper, sette ned hastighet, hyppig kontroll med feilparkeringer, bruke alternative parkeringsområder i forbindelse med store event i Borreparken

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Denne veien bør utvides, ikke minst med en egen sykkelsti. Det er mange trafikkfarlige situasjoner her med barn, sykler og biler om sommeren. Det er også mye trafikk opp og ned til båtbrygga. Even Gran fra Horten SV som bor på Borre har hatt et utspill om dette i GG.

Det er riktig som det påpekes at denne strekningen har dårlig veistandard. Tiltak for utbedring bør gjennomføres skånsomt slik at det ivaretar både sikkerhet og miljøet som preger denne veistrekningen. Her bør det etter Rødts mening kunne gjennomføres trafikksikkerhetstiltak som ivaretar begge forhold.

Borre vel har rett i at veien ned mot Borrestranda er slitt og gammel. Denne veien er trafikkert i sommeren spesielt, og alle kategorier bruker den. KrF vil be om en konsekvensanalyse av veien ned mot Borrestranda.

4. Gjennomgangstrafikken har økt markant, og til tross for at det ikke lenger betales bompenger så ser man ingen markant nedgang i trafikktallene. FV325 hadde 11.318 passeringer i 2018 mot 10.629 i 2019 – RV19 hadde 7.676 passeringer i 2018 mot 9.298 i 2019. Dette er månedstall. Fra måned til måned er det en variasjon. Mange som kjører her er pendlertrafikk mellom Horten og Tønsberg. Hva vil ditt parti gjøre for å få ledet flere biler fra FV325 over på RV19?

Vi er helt enige i at det er store trafikale utfordringer knyttet til gjennomgangstrafikken på Kirkebakken. Vi er spesielt opptatt av trafikksikkerheten. Vi tror at flytting av trafikk fra Kirkebakken til RV19 mot E18 kan løse flere utfordringer. Aktuelle tiltak kan være:

 • Lyskryss i krysset Gannestadveien/Raveien.
 • Trafikkbegrensende tiltak gjennom Kirkebakken.
 • Trafikksikkerhetstiltak på den aktuelle strekningen.

Vi kan ikke nå si hva som er de mest effektive tiltakene. Vi vil imidlertid be våre fagfolk gjennomføre en vurdering av hele trafikksituasjonen, foreslå og kostnadsberegne ulike tiltak.

Vi vil også få vurdert hva som kan gjøres med veien med til Borrestranda og hvilke kostander dette har.

Vi lover med andre ord ikke noe konkret nå, men vi vil starte en prosess rundt dette høsten 2019.

Basert på tallene som vist i spørsmålet har rv.19 hatt en økning i trafikk på 21 % fra 2018 til 2019. Dette skyldes nok primært at bomstasjonen ble fjernet. Vi samtidig ser vi en reduksjon på Kirkebakken med 6 % i samme periode. Det viser at ting går riktig vei, der trafikken i større grad bør bruke rv.19 enn fv.325. Vi tenker at hvis veimyndigheten gjør de «riktige» tiltakene, som nevnt i punkt 2, og gjør det mindre attraktivt for gjennomgangstrafikken å bruke fv.325 istedenfor rv.19 vil vi se en ytterligere dreining i trafikkutvikling, som vi har sett fra 2018 til 2019.

Så må vi ikke glemme at hele trafikksystemet henger sammen. Den naturlige pendlerstrømmen Tønsberg-Horten, hvis man skal bruke rv.19, går over Kjelle i Tønsberg. På ettermiddagene står trafikken bom stille der, grunnet dårlig trafikkavvikling på Semslinna og Jarlsberglinna. Den raskeste veien for mange mellom Tønsberg og Horten blir derfor fortsatt fv.325. Denne situasjonen vil fort kunne endre seg når Bypakke Tønsberg-regionen gjennomføres, der det blant annet ligger inne utbedring av de to veiene. Men som nevnt, for å få flere biler ledet over fra fv.325 til rv.19 bør vi ha dialog med fylkeskommunen for å begrense attraktiviteten som gjennomfartsvei mellom Horten og Tønsberg.

For å avløse noe trafikk fra FV325 til RV19 jobber FrP med en helt ny trafikkavløsningsvei mellom Universitetet i Sørøst-Norge og RV19. Vi har tett dialog med fylkeskommunen i dette arbeidet.

Redusert biltrafikk er et mål for oss. Det innebærer at kollektiv-tilbudet og sykkelmulighetene må bedres. Færre må bruke bil og flere må bruke buss og sykkel. Lavere billettpris og oftere avganger Horten-Åsgårdstrand-Tønsberg er noe vi jobber for. På samme måte som opprustning av sykkelveien mellom Midgard og Tønsberg til en ekspress-sykkelvei er et sentralt punkt for oss.

Bedre informasjon og skilting for å lose trafikken over på RV19. Bedre opplysning om reisetid og at bommen er lagt ned.

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Det er for tidlig å ta konkret stilling til, men en løsning kan være å tvinge biler over på den nye veien bak Borre, men la kollektivtrafikken fortsette å kjøre på Raveien. Det vil også styrke kollektivtrafikken.

Rødt har foreslått vegprising for gjennomgangstrafikk i Åsgårdstrand, dette kan bidra til noe redusert trafikk på strekningen. Andre forhold som kan bidra bør drøftes både politisk og i samhandling med bla. velforeningen.

KrF mener at trafikk fra FV325 til RV19 må løses i tett dialog med fylkeskommunen.

KULTUR

Horten er mer enn bare Horten og Åsgårdstrand. Vi har sett en stor satsing på vikinger her på Borre og det synes vi er strålende. Men vi skulle gjerne sett at politikere også i større grad så på muligheter for å åpne for tilbud andre steder enn i byene.

5. Borre Ungdomsskole er en flott bygning som med litt tilrettelegging fint kan brukes til å legge til rette for aktiviteter her på Borre. Aktiviteter som kan favne barn og unge, men også kulturtilbud som eksempelvis gitartimer og dans kunne man med fordel lagt til rette for at kunne foregå i nærområdet. Har ditt parti en tanke om å legge til rette for slike tilbud andre steder enn i byene?

Først må vi si at vi på Borre har en av våre aller største attraksjoner, i form av Borrehaugene, Midgard og Gildehallen.

Vi ser også behovet for flere fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Vi sitter ikke med konkrete planer om å starte opp kommunale tilbud, men er veldig interessert i å samarbeide med frivillige lag og foreninger. Vi vil for eksempel innføre at alle kommunale skoler og idrettsanlegg skal kunne lånes ut gratis til alle som driver med frivillig barne- og ungdomsarbeid. Det innebærer at det blir lagt til rette for å starte tilbud både på ungdomsskolen og i Borrehallen.

Vi mener det bør være aktivitet for barn og unge, samt kulturtilbud i hele kommunene. Det var også derfor vi ikke støttet den store pengebruken ved oppussingen av Kulturhus 37 i Horten sentrum. Vi mener kommunen har behov for at tilbudet er spredt i hele kommunene, og ikke samlokalisert ett sted inne i Horten sentrum. Vi kan ikke basere tilbudet på at barn og unge må forlyttes rundt i kommunen for å kunne bruke tilbudet. Vi ser derfor betydningen av å kunne ha et tilbud nært barn og unge.

Fremskrittspartiet går til valg på å desentralisere kulturskolen, det vil si at vi sprer deler av tilbudet ut i hele kommunen. I dag er det mange barn og unge som ikke føler seg som en del av det kulturtilbudet som blir gitt i Horten sentrum, og derfor er det viktig å spre dette tilbudet slik at alle kommunens barn og unge opplever nærhet til tilbudet. FrP er enig med Borre vel i at det kan være hensiktsmessig å bruke Borre ungdomsskole. Det er også viktig for oss å presisere at organisert idrett og frivillighet for barn og unge skal kunne leie haller og gymsaler gratis.

Alle tettstedene i Horten trenger gode og funksjonelle samlings- og aktivitetssteder, a la samfunnshus hvor det er mulig å tilby aktiviteter og møteplasser for ulike grupper. Borre ungdomsskole kan i større grad tilrettelegges for dette på hverdager og på helgedagene. Vi vil helt klart støtte en slik tilrettelegging av møteplasser for innbyggere i nærmiljøet.

Senterpartiet vil gjeninnføre støtte til forsamlingshus og det må være enkelt å bruke skolene i større grad til fritidsaktiviteter. Et godt eksempel fra Åsgårdstrand er at det arrangeres Hiphop kurs på
Klubbhuset. I stedet for at ungene må reise inn til Horten, så kommer det instruktører fra La Salle de Danse til Åsgårdstrand.

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Vi vil bruke mer penger på støtte til frivillige organisasjoner og har bl.a. i vårt arbeidsprogram et forslag om kommunebetalte aktivitetskort som barn og ungdom kan bruke for å betale for fritidstilbud. Ellers er vi skeptisk til den oppdelingen av kommunen som ligger til grunn i spørsmålet. Når det er bare noen få kilometer mellom f.eks. Borre og Horten sentrum, blir det merkelig å snakke om at dette er “ulike steder/byer”. Vi satser på fellesløsninger for hele kommunen, og at noen av dem skal selvsagt også plasseres på Borre.

Rødt er klare på at vi ønsker å utvikle kulturkvartalet. Dette behøver ikke å være i strid med økt bruk av kommunale bygg som skoler. På samme måte som idretten benytter haller bør skolene vederlagsfritt kunne benyttes til aktiviteter som befolkningen ønsker å gjennomføre.

KrF vil desentralisere kulturskolen. Vi mener at det er viktig å spre deler av tilbudet ut i hele kommunen. I dag er det mange barn og unge som ikke føler seg som en del av det kulturtilbudet som blir gitt i Horten sentrum, og derfor er det viktig å spre dette tilbudet slik at alle kommunens barn og unge opplever nærhet til tilbudet. KrF er enig med Borre vel i det kan brukes Borre ungdomsskole. Det er også viktig for oss å presisere at organisert idrett og frivillighet for barn og unge skal kunne leie haller og gymsaler gratis.

På Borre er vi særdeles stolte av vår historie. Vi har en lang og variert historie. Historie som vi mener må komme frem og kunne gi glede til generasjoner. Vi var særdeles fornøyd med at Start Bautaen ble opprettholdt på Borre, og håper selvfølgelig at Horten kommune kan komme til enighet med Fylkeskommunen rundt disputten om dagens plassering.

6. Borre Kirke har et sårt tiltrengt vedlikeholdsbehov. De deler et vedlikeholdsbudsjett som skal opprettholde våre flotte kirker. Vi opplever at budsjettet er for stramt, noe som gjør at denne fantastiske kulturhistorien nå nærmest forfaller. Hva vil ditt parti gjøre for at vår felles kulturhistorie kan fremstå på en god måte?

Vi er enige i at kirka har stort behov for oppussing. Det er kirkelig fellesråd som styrer arbeidet med kirkevedlikehold, men kommunen har avsatt betydelige beløp til oppgradering av kirkene de siste årene. Vi erkjenner imidlertid at behovet fortsatt er stort. Vi vil jobbe for dette på to måter:

 • Fortsette å sette av kommunale midler.
 • Videreføre et politisk press på sentrale myndigheter. Vi har over tid vært med på å jobbe for at staten skal ta et større ansvar for å sikre de felles verdiene som middelalderkirkene står for.

Borre kirke er et viktig kulturbygg og skal tas vare på og vil bli prioritert i den kommende budsjettbehandlingen. Høyre beklager sterkt at kommunen gjennom mange år har nedprioritert vedlikehold. Det straffer seg. Det bevilges nå millionbeløp til vedlikehold og reparasjoner av våre kirkebygg i samråd med kirkelig fellesråd.

Vi har flere kirker i Horten kommune med stor kulturhistorisk verdi, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det er viktig for FrP å bevare de kirkene vi har, men det er ingen tvil om at kommunen har et vedlikeholdsetterslep i en vanskelig økonomisk tid. Vi vil derfor jobbe opp mot statlige myndigheter for å se på muligheten for å få midler til å bevare både Borre kirke og andre kirker.

Borre kirke utgjør en naturlig del av den rike og verdifulle kulturhistorien som ligger i dette området rundt Borrehaugene/Midgard. Samtidig vet vi at budsjettsituasjonen for Horten kommune er stram hvor prioriteringer er nødvendig. Men vi vil ha et spesielt fokus på Borre kirke som et viktig kulturhistorisk bygg.

Senterpartiet er aktiv pådriver for at statens skal ta et større ansvar for middelalderkirkene våre. Vi bruker forholdsvis mye penger på vedlikehold av kirker i forhold til vedlikehold av offentlige bygninger. Senterpartiet ønsker også at opplysningsvesenets fond skal bruke noe av sine midler til vedlikehold av kirker.

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Vi prioriterer vedlikehold høyt, også vedlikeholdet av verneverdige kirker som Borre kirke. Både fordi vi må (kulturarv osv.) og fordi forsvarlig vedlikehold er det mest lønnsomme på sikt. Dropper man vedlikehold er det som å skyve en gjeldsbyrde foran seg.

Rødt er av den formening at tro er en privatsak, dette betyr ikke at vi ikke skal ivareta viktige kulturbygg slik som Borre Kirke. Rødt mener det er viktig at Kirken også prioriterer vedlikehold av sine bygg og at det bør søkes en ordning hvor Kirke og stat bidrar slik at kommunen ikke sitter med ansvaret for å vedlikeholde gamle og verneverdige kirkebygg.

KrF er heldig å ha kirker med høy kulturhistorisk verdi, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. KrF vil bevare de kirkene vi har, men det er ingen tvil om at kommunen har et vedlikeholdsetterslep som i en vanskelig økonomisk tid som er spesielt økt siden de rødgrønne regjerer. Ikke minst har de rødgrønne tatt 400 000 Kr fra Kirkelig fellesråd, og på denne måten at de må betale 100 000 til kommunen hvert år. KrF vil derfor jobbe opp mot statlige myndigheter for å kreve å få midler til å bevare både Borre kirke og andre kirker. Ikke minst kommunen har ansvar også. KrF vil gå for denne saken

7. Start Bautaen ble i sin tid gitt til gamle Borre kommune. Den ble lagt på datidens beste tomt for å vise frem sin stolthet over tilknytning til Norsk flyhistorie. Vil ditt parti jobbe for at Bautaen fremdeles skal bli værende på Borre?

I utgangspunktet mener vi at nåværende plassering av bautaen er meget bra. Vi er imidlertid nødt til å forholde oss til overordne myndigheter, noe som innebærer at den kan bli flyttet.

 • Ved forrige behandling ønsket Arbeiderpartiet at bauten skulle stå på Borre, og det mener vi fortsatt.

Ja. Debatten rundt plassering av bauten var sterk da den fikk sin nåværende plassering. Vi var da enig i den nåværende plasseringen og vil fortsatt støtte plassering på Borre. Jeg har som fylkespolitiker tatt opp saken med Fylkets kulturarv om mulig omkamp for å la bautaen stå på nåværende sted. Dette med bakgrunn i tidligere graving foretatt under krigen på dette området. Svaret var kategorisk at de vil ikke akseptere en ny runde på saken også med bakgrunn i riksantekvarens beslutning.

FrP stemte for den plasseringen bautaen ble satt til å være på, under den tro at kommunen hadde sjekket opp området med andre myndigheter. Vi vil gå i dialog med riksantikvaren for å finne en egnet plass til Start-bautaen, som ivaretar så mange hensyn som mulig. FrP er åpne for at bautaen fremdeles skal stå på Borre, da helst i nærheten av Gannestad-jordet.

Ja, den hører hjemme på Borre.

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Rødt har ikke diskutert den endelige plasseringen av Start Bautaen, alternative plasseringer er ikke fremlagt og det må tas stilling til dette når endelig forslag foreligger. Det er argumentert for så vel Borre som Horten, men den nye kommunestyregruppa til Rødt vil måtte ta stilling til dette når saken foreligger.

KrF i vil høre hva riksantikvaren mener er viktig for å finne en egnet plass til Start-bautaen, som ivaretar så mange hensyn som mulig. KrF har ikke noe imot for at bautaen fremdeles skal stå på Borre, da helst i nærheten av Gannestad-jordet

UTBYGGING

Utbygging har også vært et stort tema i inneværende kommunestyreperiode. Vi har blant annet hatt Gannestadveien 2 og debatt om høyder. Her ble det tverrpolitisk enighet i at denne type utvikling skal føres inn i Horten sentrum og ikke ute på Borre. Så har vi studenthuset på Bakkenteigen som ble skissert og fremlagt for naboer/velforening, når det ble vedtatt var det plutselig 2 etasjer høyere enn hva som var lagt frem. Dette mener vi er en uryddig og vanskelig prosess.

For å sikre at Borre opprettholdes som et attraktivt utbyggingsområde mener vi det er viktig at det arbeides med en tverrpolitisk tanke på hvordan Borre skal bygges ut. Det ligger til grunn mye og store arealer i Kommuneplanens Arealdel som åpner for utbygging. Her ligger det både Universitetsformål, næring og ikke minst boliger.

8. Vil ditt parti jobbe for at eksisterende vedtak rundt høyder på Gannestadveien 2 skal opprettholdes?

Det har vært flere politiske behandlinger av utbyggingen i Gannestadveien, og vi gikk tidligere for å redusere tillatt byggehøyde. Vi har ikke endret syn på dette. I den videre prosessen er det avgjørende med god involvering/medvirkning fra lokalsamfunnet på Borre.

Da Gannestadveien 2 var til 2.gangsbehandling i Hovedutvalg for bygg, regulering og næring sa vi stopp. Prosjektet var alt for stort og dominerende, både i volum og høyder. Det var tegnet et lokk mot Fogdeveien som også var for høyt. Vi lyttet på høringsinnspillene fra innbyggerne og sendte hele saken tilbake til tiltakshaver med et tydelig signal om at prosjektet skulle nedskaleres. Da vi fikk saken tilbake var den vesentlig bearbeidet og antall leiligheter var redusert med ca., halvparten. Vi mener at det reviderte prosjektet er bedre tilpasset Borre og har ikke fått signaler fra innbyggerne på Borre i ettertid om at vi bør gå tilbake på vedtak rundt høyder på Gannestadveien 2.

Vi er helt enig i at høyden på studentbygget på Bakkenteigen aldri skulle vært slik det ble. Vi var også sterkt imot de opprinnelige planene fir Gannestadveien 2. Det som nå er vedtatt er vårt utgangspunkt for det som skal skje videre

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Dette er for tidlig å si noe konkret om, men vi er enige i at det foreslåtte bygget ble for høyt. 

JA, eller redusert høyde.

9. Hva vil ditt parti gjøre for at søknader og skisser skal være konkrete og korrekte når de sendes ut til naboer og andre interessenter?

Vi kan ikke garantere for kvaliteten på skisser som andre sender ut, men vi ønsker å stille høye krav til at alt som kommer fra kommunen er riktig og av god kvalitet.

Vi som politisk parti blander oss ikke inn i søknader og skisser som sendes fra tiltakshaver ut til naboer og andre interessenter. Vi mener dette er en dialog tiltakshaver må ha med administrasjonen. Vår oppgave blir å sørge for at administrasjonen har de nødvendige ressursene til å bistå tiltakshavere, utbyggere, naboer og andre interessenter på en best mulig måte.

Dette er et kontinuerlig arbeid i byggesaksavdelingen til kommunen, og FrP vil følge opp dette arbeidet. Det er viktig at søknader og skisser skal kunne være så konkrete og korrekte som overhodet mulig når de blir sendt ut.

Lett tilgjengelig, lett forståelig og riktig fremstilt informasjon til innbyggere og berørte, og politikere, i utbyggingssaker er viktig. Vi vil ta dette opp i Hovedutvalget for bygg, regulering og næring og bidra til at informasjonen som sendes ut til innbyggere og som ligger til grunn for politisk behandling gir et mest mulig riktig bilde av utbyggingsprosjekter, spesielt når det gjelder størrelse, høyder, siktelinjer etc.

Vi har et godt regleverk, men vi må påse at det følges!

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Vi følger selvsagt med på alle framlagte skisser, og at de er informative og gode.

Det bør være en forutsetning at søknader og skisser er korrekte når de sendes ut. Innenfor kommunens Klart språk arbeid er det muligheter for å utarbeide ny praksis som øker innbyggernes forståelse av skisser og søknader på best mulig måte. Samtidig må man kunne forutsette at det er riktig informasjon som gis.

KrF mener at det er viktig at søknader og skisser skal kunne være så konkrete og korrekte som overhodet mulig når de blir sendt ut.

10. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre at vi også får en utbygging som inkluderer tomter til eneboliger?

Vi er enig i at det legges ut for få tomter til eneboliger. I fremtid reguleringsarbeid ønsker vi å se på mulighetene for å kreve at enkelte områder utelukkende kan brukes til eneboliger.

Høyre har i hver rullering av kommuneplanens arealdel prøvd å få inn tomter som også sikrer utbygging av eneboliger. Men når vi har foreslått å vurdere ulemper og muligheter med noen alternativer, har dessverre posisjonspartiene stemt ned våre forslag hver gang. Før de engang har sett hvilke ulemper og muligheter det enkelte prosjekt fører med seg. Vi kommer til å fortsette med dette, da vi mener kommunen trenger et mangfold av alternativer i alle deler av kommunen.

Dette er et svært viktig punkt. FrP hadde sammen med Høyre og KrF totalt 12 flere forslag og 8 konekvensutredningsforslag til utbygging spredt i hele kommunen da vi behandlet kommuneplanens arealdel. Det er viktig med tomter som er egnet for eneboliger.

Det viktigste til dette spørsmålet handler om å ha en positiv holdning til utbygging og utvikling, samtidig som vi ivaretar matjord og viktige rekreasjonsområder i kommunen vår.

I kommunedelplanens arealdel som ble rullert nylig er det avsatt arealer til boliger som også gjelder Kirkebakken. Det som samlet er lagt inn i arealplanen til boligbygging dekker behovet i lang tid fremover. På flere av disse arealene kan det være aktuelt med tomter til eneboliger.

Senterpartiet ønsker å tilrettelegge for bygging av boliger både på Borre og andre steder i kommunen.

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Vi er motstandere av å legge ut nye tomter til eneboliger. Dette innebærer en privatisering av områder som i dag er tilgjengelig for allmennheten og sløsing med arealer. Boligbygging bør gjøres gjennom fortetting, og uten å bruke dyrkamark eller friluftsområder, som f.eks, prosjektet Indre havneby.

Rødt Horten er ikke bare opptatt av Hagebyen, men Hage kommunen. I dette ligger at vi i utbyggingssaker må ta hensyn til ulike boformer herunder selvsagt eneboliger.

Dette er et svært viktig punkt. KrF hadde sammen med Høyre og FrP totalt 12 flere forslag og 8 konsekvensutredningsforslag til utbygging spredt i hele kommunen da vi behandlet kommuneplanens arealdel. Det er viktig med tomter som er egnet for eneboliger. Det viktigste til dette spørsmålet handler om å ha en positiv holdning til utbygging og utvikling, samtidig som vi ivaretar matjord og viktige rekreasjonsområder i kommunen vår.

11. For å bygge attraktivitet må det også ligge til grunn at mennesker ønsker å bosette seg i et område. Majoriteten av de som i dag bor på Borre er enten barnefamilier, pensjonister eller studenter. Hva vil ditt parti gjøre for å øke attraktiviteten for disse gruppene?

Vi vil først påpeke at vi mener at Borre er et veldig attraktivt område i dag. Vi tror imidlertid flere ting vil bidra til å videreføre eller øke attraksjonen.

 • Bevaring av friområder og grønne lunger.
 • Gode tjenestetilbud, inkludert barnehage og ungdomsskole
 • Redusert trafikkbelastning med gode trafikksikkerhetstiltak
 • God kollektivforbindelse til Horten, Tønsberg og ny jernbanestasjon
 • Fritidstilbud til barn og ungdom

Ved å tilby variasjon tilpasset de enkelte gruppene. Barnefamilier, pensjonister og studenter har mest sannsynlig ulike behov til for eksempel størrelse og valg av boform. Noen ønsker hage og enebolig, noen ønsker kanskje leilighet. Vår oppgave er å tilrettelegge for denne variasjonen. Så tror vi også at utbyggingen av Gannestadveien 2 vil åpne muligheten for å etablere flere dagligdagse servicefunksjoner, som for eksempel frisør og apotek vil kunne gi.

Og som nevnt tidligere, bedre trafikksikring slik at det skal føles enda mer trygt å ferdes rundt på Borre. Det blir også viktig å vedlikeholde og videreutvikle for eksempel idrettsanleggene da de viktige for inkludering og integrering. Vi må huske å vedlikeholde våre skolebygg, slik at de holder god standard. Viktige turområder må selvfølgelig heller ikke bygges ned.

Det er viktig å sikre gode primærtjenester til innbyggerne i hele kommunen. FrP går til valg på det viktigste først, noe som innebærer at vi setter de grunnleggende tjeneste som barnehage og skole først i rekken av prioriteringer. Videre er det viktig for oss å desentralisere kulturskolen slik at barn og unge i hele kommunen kan ta del i tilbudet. Det er også viktig å sikre god trafikkflyt, som ivaretar sikkerheten til innbyggerne på Borre.

Gode kommunikasjonsforbindelser med buss, sykkelvei mellom Horten, Tønsberg og Skoppum stasjon er en del av dette. Tilgang til flotte rekreasjon- og friluftsområder både ved sjøen og i skogen kan løftes frem. Nærhet til kjernefunksjoner knyttet til skole og helse er en viktig del, samt sosiale og kulturelle møteplasser i nærmiljøet (ref lokalene Borre ungdomsskole)

Nærhet til skole, barnehage, butikk, turområder, aktivitetssenter for eldre m.m. Sørge for god kollektivtransport både til byer, tettsteder og ny togstasjon.

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Vanskelig å svare på et så åpent spørsmål. Vi prøver å skapet et inkluderende og trygt samfunn for alle, selvsagt også på Borre med gode møteplasser, lekeområder, enkel tilgang til natur og rekreasjon. Og ikke mer nedbygging av skog eller dyrkamark. Styrking av frivillige organisasjoner er også viktig.

Rødt er av den formening at de svar som er gitt på spørsmålene over er med på å øke attraktivitet i området. Samtidig vil vi peke på at Rødt alltid har en åpen dør inn i våre gruppemøter for informasjon fra velforeninger og andre aktører, slik kan eksisterende miljøer selv legge frem eget syn på attraktivitet.

Primærtjenester til innbyggerne i hele kommunen er det viktigste. Grunnleggende tjeneste som barnehage og skole først er i rekken av prioriteringer.

Videre er det viktig for oss å desentralisere kulturtiltaket slik at barn og unge i hele kommunen kan ta del i tilbudet, Skoppum, Nykirken osv. Det er også viktig å sikre god trafikkflyt, som ivaretar sikkerheten til innbyggerne på Borre.

Borre består av mye LNF-områder. Vi forstår at for at utbygging skal kunne skje på en god måte må noe skog forsvinne. Vi var derfor veldig fornøyd når vi så at noen av våre innspill ble tatt inn i de nåværende planene for å sikre tilgjengelighet. Nå som områdene etter hvert skal bygges ut vil det derfor være viktig å kunne tenke Borre som en helhet. Dette gjelder både eksisterende beboelse, natur og ikke minst trafikkavvikling.

12. Hvordan vil ditt parti jobbe for å sikre en bærekraftig utvikling av Borre?

Vi er sterk tilhenger av en bærekraftig utvikling. Det innebærer blant annet at vi vil bevare felles friarealer, ikke bygge ned dyrket mark og jobbe for redusert støy- og trafikkbelastning. Kommunen har også fokus på at ny bygg skal bygges på miljøvennlig måter.

Dette henger sammen svarende på de tidligere spørsmålene. Høyre mener dette blant annet gjøres ved bedre trafikksikring, tilbud til barn og unge i nærområdet, et variert boligtilbud, nærhet til dagligdagse servicefunksjoner, tilgjengelig turområder og skole- og idrettsfasiliteter av god kvalitet.

For å sikre en bærekraftig utvikling av Borre er det viktig å utvikle hele tettstedet i samarbeid med lokalbefolkningen, slik som Borre vel. FrP er opptatt av å tillate utvikling i hele kommunen, men det må alltid veies opp mot ivaretakelse av matjord og rekreasjonsområder i samarbeid med lokalbefolkningen for øvrig.

Vi er opptatt av styrking av tettstedene og skape gode og trygge nærmiljøer hvor mennesker møtes og trives, enten dette er i Åsgårdstrand, Nykirke, Skoppum eller Kirkebakken.

Tjenester nær folk! (se spørsmål 11).

Partiet har ikke besvart dette spørsmålet.

Blant annet få ned gjennomgangstrafikken, ved å bygge den nye omkjøringsveien mellom Bakkenteigen og undergangen ved Glenne. Ellers er SV et grønt parti som prioriterer bærekraftighet høyt.

En bærekraftig utvikling av området må ta hensyn til flere forhold bla. LNF områder, dyrkbar mark, hagebyen og befolkning. Rødt går til valg på bevaring av markagrenser, jordbruk, frilufts og rekreasjonsområder. Rødt ønske ikke en utvikling av noen boområder uten at det iverksettes reell brukermedvirkning av de som berøres av utviklingen.

KrF mener at utvikling av tettstedet Borre MÅ skje i samarbeid med lokalbefolkningen, slik som Borre vel. KrF er opptatt av å tillate utvikling i hele kommunen, men det må alltid veies opp mot ivaretakelse av matjord og rekreasjonsområder i samarbeid med lokalbefolkningen for øvrig.

LAST NED PARTIPROGRAMMER